Документа

Правилници

Пословник о раду ученичког парламента ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ Правилник о васпитно-дисциплниској одговорности ученика ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ Правилник о изради финансијског плана Правилник о ИКТ Правилник о испитима Правилник о мерама,начину и поступку заштите и безбедности ученика Правилник о организацији и спровођењу пописа ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ 2023-УЧЕНИЦИ