ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Према допису, Министарство просвете, науке и технолошког развоја бр.601-03-00033/21/2021-15 од 20.1.2022.године, доставило је ОБАВЕШТЕЊЕ о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа које се односи на утврђени модел наставе за школе почев од 24.1.2022.године.
1.Од 24.1.2022.године, ученици првог циклуса(1,2,3,4.разред) примењује се првимодел организације образовно-васпитног рада- непосредно остваривање наставе -свакинаставни дан.
2.Од 24.1.2022.године, ученици другог циклуса (5,6,7,8.разред) примењује се другимодел организације образовно-васпитног рада – подела на групе А и Б.Смена група је наседам дана.
-Група А први наставни дан је 24.1.2022.године (понедељак)- понедељак, среда,петак
Група Б први наставни дан је 25.1.2022.године (уторак)- уторак, четвртак
-Групе ученика формираће одељенске старешине који је у обавези да обавести ученикекојој групи припадају, ведећи рачуна о специфичности ученика путника:
Специфичност наше школе је да водимо бригу о превозу ученика, па с тим у вези, ученици који путују са путних праваца Драгачица и Граб (нови пут) су у групи А, а са путних праваца Горња, Доња Краварица Тијање и Турица су у групи Б.
-Часови трају 45 минута по распореду часова из првог полугођа
-Ученици могу да прате часове и преко РТС Планета
Ученици који прате наставу од куће могу пратити реализацију наставе у реалном времену која се реализује у учионици путем линка који ће им проследити предметни наставник преко Google meet-a.
-Оцењивање ученика по другом моделу наставе реализоваће се када су ученици у школи,поштујући све принципе оцењивања
-Настава за ученике 1.циклуса почиње у 7,40 часова, а другог циклуса у 7,20 часова.
-Обавезна је употреба заштитних маски за све запослене, ученике и трећа лица одмомента уласка у школско двориште као и поштовање мера опште и личне хигијене
-Ученици који из здравствених разлога не могу да носе маску, морају имати потврду одпедијатра који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију
Директор школе
Драгица Дојчиновић